Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την ALUSEAL A.E.  – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Κατά την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου ("Site"), συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Επίσης, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που εμφανίζονται στον παρόντα Iστότοπο, όπως μπορεί να τροποποιηθούν κατά καιρούς. 

H ALUSEAL ΑΕ σας επιτρέπει να προβάλλετε και να κατεβάσετε τις πληροφορίες (“Υλικά”) που υπάρχουν στον παρόντα Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η εν λόγω άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στα Υλικά, και τυχόν αντίγραφα των Υλικών δεν μπορούν να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναπαραχθούν ή να προβληθούν δημόσια ή να διανεμηθούν ή άλλως να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. 

Η ALUSEAL Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των υλικών ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, άποψης, δήλωσης ή άλλων πληροφοριών που προβάλλονται μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Ούτε αποδέχεται η ALUSEAL Α.Ε. οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Η ALUSEAL Α.Ε. δεν εγγυάται ότι ο παρών Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (server) αυτού είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. 

Τα Υλικά δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση ή πρόταση προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε χρεωγράφων και δεν πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτά σε σχέση με οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. 

Για τη δική σας ευκολία, η ALUSEAL Α.Ε. μπορεί να παράσχει συνδέσμους (links) στον παρόντα Ιστότοπο σε ιστότοπους που λειτουργούν από άλλα νομικά πρόσωπα. Η ALUSEAL Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που προβάλλεται ως σύνδεσμος και δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση αυτών των ιστότοπων. 

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.